Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Velkommen til årsmøte i Ersfjordbotn utviklingslag mandag 28. februar 2022 kl 19 på Eidtun bygdehus > Viktige saker > Oppdrett

Oppdrett

Januar 2016:
Høringsinnspill til Akvakultursak nummer 15/7875 - Lerøy Aurora Klokkardalen:
Ersfjordbotn Utviklingslag er skeptisk til en utvidelse av anlegget. Allerede i dag merker man redusert fiske i øvrige områder av fjorden, noe som får konsekvenser for turistfiske, yrkesfiske og fritidsfiske. Dette som en konsekvens av at denne type anlegg trekker til seg store mengder villfisk (i snitt 10 tonn) som står og beiter under anlegget. Dermed merker altså andre næringer slik som turistnæringa og yrkesfiskerne allerede konsekvensene av dette anlegget. Dette blir neppe bedre med en nær dobling av biomassen.

De miljømessige konsekvensene av både avlusing og den voldsomme avsettingen av skit og fôrspill er også bekymringsverdige. 

På den annen side er og vil havbruk være en viktig næring fremover, og noe av det som vil generere verdier til kysten. Utviklingslaget mener at det er nå, når man virkelig tjener gode penger, at man bør intensivere arbeidet med mer miljøvennlige anlegg og vil kun akseptere en utvidelse av biomassen hvis man etablerer såkalte lukkede anlegg.

Miljøgevinsten vil være stor, da man slipper avlusingsproblematikken, samtidig som man kan ta vare på både skit og forspill og gjenbruke dette som gjødsel i for eksempel landbruket eller øvrige deler av havbruksnæringa.Mars 2015: 
Ersfjordbotn utviklingslag har uttalt seg om kystsoneplanen. Vi er ikke motstandere av oppdrett som sådan, men mener at denne næringa må balanseres mot yrkesfiske, fritidsfiske, turistfiske og fritidsaktiviteter/rekreasjon. Vi mener også at konsekvensutredningen er mangelfull med tanke på miljømessige konsvekvenser av oppdrett og tar således til ordet for lukkede anlegg. Anleggene ved Skamtind, Sessøyfjorden, Blåmannsvika og Kræmarvika har også stor innvirkning på nærmiljøet og villfisket som sådan og utviklingslaget mener at også disse lokasjonene bør flyttes. Les uttalelsen her: Ersfjordbotn utviklingslag uttalelse kystplan Tromsøregionen.docx

Se også den felles høringsuttalelsen fra Sommarøy/Brensholmen, Kattfjord, med flere her: Felles Høringsuttalelse ang Kystsoneplan Kattfjord Sommarøy Brensholmen fiskarlagene 3.3.14.docx

Januar 2015:
Ny kystsoneplan for Tromsø kommune er på trappene. 
Den 13/11-14 var det en kommunal behandling av kystsoneplanen. Den skal også behandles av de andre kommunene. Først etterpå blir den lagt ut på høring. Dvs på nyåret. Da blir alle utviklingslag, fiskeriorganisasjoner, etc, tilskrevet. Det planlegges også med folkemøter. Dere finner forøvrig konsekvensutredning, kart, etc, her: http://postliste.tromso.kommune.no/motedag?offmoteid=48685

PS! Det er først og fremst KUROS (konsekvensutredningen) og planbeskrivelsen som er relevant. I tillegg til vedlegg 5 som er kartet over vårt område.


Det generelle prinsippet vil være å flytte oppdrettsnæringa fra fjordene og lenger ut på yttersia. Det innerste anlegget i Kaldfjorden foreslås flyttet, men ikke de øvrige i Kræmarvika, Blåmannsvika. Ei heller anlegget ved Skamtinden. Ellers er området Håja, Sessøya foreslått vernet. Dette er hentet fra selve planbeskrivelsen: Framtidig ekspansjon i oppdrettsnæringen bør skje ute på kysten. Her er det god vannutskiftning og lang avstand til ville laksestammer. I Tromsø er det imidlertid sterke friluftsinteresser i en del områder, og dette sammen med sårbar natur, gjør at ikke alle områdene som er foreslått i den ytterste sonen har blitt tatt inn i planforslaget. Dette gjelder for eksempel områdene rundt Håja og Sessøya.

Mars 2012:

Byrådets vedtak 1. og 15. mars
Byrådet har i møter hhv 1. og 15. mars sagt ja til utvidelse av oppdrettsanlegg  i Krømarvika og Blåmannsvika som fører til fordobling av biomasseutslipp. Det underrlige er at i saksfremlegget, der merknad fra utviklingslaget blir kommentert, står det at de ikke har kompetanse til å vurdere konsekvenser for fiskeri og miljø.( I saken om Blåmannsvika er ordet "ikke" falt ut - er det trykkfeil?) Uansett er våre merknader helt oversett. SIer Byrådet ja til slike uten å undersøke konsekvensene? Les de to sakene, se byrådets møtekalender, møter 1. og 15. mars.

Brev til byrådet fra Utviklinglaget
Årsmøtet i utviklingslaget vedtok at det skulle sendes et brev til Byrådet om at kommunen må sørge for at utviklingslaget får oppdrettsaker til høring, og at alle interesser blir belyst. Oppdrettsanlegg angår lokasamfunn, da de medfører store endringer i miljøet som kan ha stor betydning for fiske og friluftsliv. Les brevet til byrådet.


Februar 2012:


Utviklingslagets merknader til de to oppdrettssakene
Her er styrets merknader til utvidelsene av oppdrettsanleggene i Blåmannsvika og Kræmarvika. Utvidelsene innebærer en fordobling av utslippene.


Januar 2012:                                                                                                      

Fordobling av oppdrett i Kremarvika og Blåmannsvika?

Sjurelv Fiskeoppdrett søker nå om en utvidelse av opprettene i Kaldfjorden som innebærer en dobling av produksjonsvolumene, fra 900 tonn til 1800 tonn på lokalitetene i Kræmarvika og Blåmannsvik og fra 1 800 tonn til 3 600 tonn for lokaliteten Rogndalen. Utviklingslaget har ikke fått saken tilsendt under høringa!Hva vi som lokalbefolkning, og spesielt de som bor i Kræmarvika og Blåmannsvika mener om saken vil være nye momenter som må med. Sakene skal nå til politisk behandling, dvs. kommunen skal uttale seg før de behandles av Fylkeskommunen. Vi sjekker nå opp om saken kan utsettes, og vi ønsker innspill, særlig fra beboere og næringsdrivende i området.

Tidligere oppdrettssaker - 2010:

Oppdrett i Sessøyfjorden - Byutviklingskomiteens anbefaling gikk i mot utviklingslagene, fiskere og andre!
Til tross for stor motstand dra utviklingslag, fiskere og grunneiere og en underskriftsliste med 700 underskrifter vedtok Byutviklingskomiteen å anbefale søknaden fra Lerøy-Aurora om oppdrett i Sessøyfjorden. Les saken til Byutviklingskomiteen her, samt merknad fra utviklingslaget.  Siste ordet er ikke sagt i denne saken, og utviklingslaget ønsker innspill fra medlemmer om hvordan denne saken skal følges opp! 
                                                                                                                   (10.02.10)

Oppdrett i Sessøyfjorden?
Aurora Lerøy har søkt om å etablere oppdrettanlegg i Sessøyfjorden, les søknaden her. Dette har vakt stor skepsis og motstand fordi Sessøyfjorden er et viktig fiskeområde bl.a for kysttorsk og auar, og brukes av fiskere fra hele yttersida. Saken har vært ute på høring og styret i utviklingslaget har avgitt egen merknad

Styret vil gjerne ha innspill og informasjon i denne saken, send til utviklingslaget@ersfjordbotn.net eller kontakt leder i utviklingslaget Stein Lian, Dalvn. 2, 9100 Kvaløysletta. Dersom det blir aktuelt vil vi arrangere et møte om saken. 
                                                                                                                   
(06.11.09)Oversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn