Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Velkommen til årsmøte i Ersfjordbotn utviklingslag mandag 28. februar 2022 kl 19 på Eidtun bygdehus > Viktige saker > Skytebane Kattfjordeidet > Brev Byrådet april 2012

Brev Byrådet april 2012

Fra Ersfjordbotn utviklingslag
v/Bi Haavind, Dalvn. 6, 9100 Kvaløysletta.

 

Ersfjordbotn 12. april 2012

Til Byrådet i Tromsø kommune.

 

Legg bort planene om skytebane på Kattfjordeidet

Årsmøtet i Ersfjordbotn utviklingslag 23. mars 2012 vedtok at arbeidet for å stoppe alle planer om å legge noen skytebane på Ersfjordeidet har høyeste prioritet, og at Byrådet skal tilskrives om dette.

Frid Mikkola har allerede skrevet et brev til byrådsleder Øyvind Hilmarsen og bedt om en begrunnelse for hvorfor dette svært overraskende og helt uaktuelle alternativet er valgt. Hun inviterer Byrådet til å komme hit på befaring og gjøre seg kjent med det allsidige bruken av Kattfjordeidet, en invitasjon utviklingslaget slutter oss til.

Kattfjordeidet var lite utredet, og ble i høringsrunden høsten 2011 av vårt utviklingslag og andre  ansett som det minst egnede og minst aktuelle av alle de 20 alternativene som var framlagt i Byutviklingskomiteen  27. sep. 2011. Det var rett og slett utenkelig at Kattfjordeidet skulle ”gå til finalen”.  Dette kan illustreres med merknaden fra Fjellsportgruppa til Troms turlag som skriver: "Alternativ Kattfjordeidet vil vi ikke bruke mye tid å beskrive i denne høringen da dette er det største og viktigste friluftsområdet i Tromsø og derfor spesielt uegnet for etablering av ny skytebane."

Ersfjordbotn er en svært aktiv bygd i vekst, og mange har flyttet hit nettopp pga de fine naturomgivelsene og muligheter for friluftsliv. Det igjen gir viktige ringvirkninger til de mange mindre bedriftene som er etablert her de siste årene: Ersfjordbotn Kystferie, Bryggejentene, Dagmaria, Gullhår og Budeia AS.

Som bildet viser, er skytebanen tenkt lagt svært nær bygda, kun 2 km fra bebyggelsen der en må påregne en støy på 70 dB, noe som i seg selv umuliggjør å plassere en skytebane her.

Ersfjordbotn utviklingslag ber om at det ikke kastes bort penger og ressurser på reguleringsplan for skytebane på Kattfjordeidet. Det vil være helt forkastelig og uforsvarlig å bruke mange millioner på å flytte en skytebane fra Tromsdalen av hensyn til friluftsliv til et av Tromsøs mest brukte og mest mangfoldige natur- og friluftsområder.

 

For det første:

Skytebanen med sikkerhetssoner vil blokkere for det eneste lett tilgjengelige turområdet for de 500 innbyggerne som bor i Ersfjordbotn – Henrikvika. Området - som vi kaller Ersfjorddalen -  vil bli helt ødelagt og kan ikke brukes:

·         Skiløypa fra Ersfjordbotn mot Kattfjordvannet, den vil bli blokkert. Det er ingen andre mulige skiløyper i ”vanlig terreng” fra Ersfjordbotn/Ersfjordeidet. IL Blåmann har lørdagsrenn på Ersfjordeidet med over hundre barn og unge som deltar, og IL Blåmann kjører også opp løypene innover Kattfjordeidet.

·         Her ligger lavvoen, satt opp av IL Blåmann, og særlig brukt av barnefamilier, skole og barnehage.

·         Her er Huldrehompen og Stillelva med bålplasser, som også vil kunne bli badeplasser når bygda får annet drikkevann.  

·         Her går stien fra Klokka ti /Nattmålsfjellet og ned i dalen. Nattmålsfjellet ble besøkt av 3800 i 2008 da det var en av de lette ”ti på topp”-turene i Tromsø, i tillegg er det mellom 20 og 50 fra bygda som går på Klokka ti hver dag i sommerhalvåret.

For det andre vil støy fra en skytebane strekke seg ca. 3 km (60dB) og ødelegge for alt friluftsliv på hele Kattfjordeidet:

·         Kattfjordvannet er et av Tromsøs mest brukte utfartsteder på seinvinteren.

·         Turer opp langs Ersfjordelva.

·         Moltebærturer.

·         Alle toppturene – sommer som vinter – som oppsøkes av Tromsøfolk og tilreisende fra mange land. Særlig nært ligger Steinskardtind (fine skitoppturer til uti juni), Hatten, Soria Moria med tusenmeterstoppen Storsteinnestind.

De er overhodet IKKE aktuelt å ødelegge disse viktige områdene. Og det er merkelig at friluftsliv synes å bli så til de grader undervurdert i denne prosessen, det er faktisk en av de store fortrinn Tromsø har, og som mange flytter hit for. Av alle de 20 alternativene som har vært nevnt, er Kattfjordeidet det minst aktuelle. Det vill skape store konflikter mellom skyttere og turgåere dersom dette alternativet ble valgt, og  det var nettopp slike konflikter en æ ønsker å komme seg bort fra i Tromsdalen.  Generelt ser det ut til at Byrådet ikke har vektlagt friluftliv i det hele tatt, og at det kan være alternativer som er tatt ut som i liten grad kolliderer med slik bruk. Vi anbefaler at en ser på noen av disse på nytt.

Avstanden til bebyggelsen er bare 2 km. Dit kan det påregnes støy på 70 dB. Det er også flere hytter inn over Kattfjordeidet.  Det er ikke aktuelt med hus og hytter innenfor en sone med 60 dB.

Kommunen bør nå heller tilrettelegge for økende natur- og friluftsliv på Kattfjordeiedet. På fine ettermiddager og i helgene i perioden februar – juni er hele Kattfjordeiet fylt opp av biler – og folk som går skitoppturer.   Tromsø blir besøkt av folk fra hele verden som kommer hit på senvåren pga de lett tilgjengelige toppturområdene.  Det er behov for flere brøytede parkeringsplasser, da flere nå parkerer langs vegen på de store utfartsdagene og på ettermiddager etter jobbtid.

Utviklingslaget kommer til å levere inn en merknad til kommuneplanen som nå er ute på høring, og be om at det tilrettelegges for utfartsparkering¨på Kattfjordeidet, og at friluftsområdet Ersfjorddalen - Kattfjordeidet blir sikret for natur- og friluftliv, både for oss nære beboere og for andre.  Det vil være en god investering!

For øvrig har vi lagt ut informasjon på www.ersfjordbotn.net og på facebooksida ”Ingen skytebane på Kattfjordeidet.”

Vi ber om at planarbeidet for skytebane på Kattfjordeidet legges til side!  Vi ber videre om at en i den videre vurderinga av alternativer vektlegger friluftliv  som en verdifull faktor,

 

Med vennlig hilsen styret i Ersfjordbotn utviklingslag

 

Harald Barstad         Bi Haavind              Morten Kaludiussen                Raymond Larsen

 Kai-Rudi Sandnes        Ken Kristiansen      Ørjan Holm             Maria Tobiassen       

 

 Kopi: AU utviklinglagene, gruppeledere alle politiske partier, begge lokalavisene.

 


Oversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn