Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Aktuelt: > Viktige saker > Skytebane Kattfjordeidet > Skytebane - info fra kommunen

Skytebane - info fra kommunen

24. april sendte Tromsø kommune ved saksbehanlder slik info til berørte parter:

I forbindelse med arbeidet med lokalisering av ny skytebane, sendes herved informasjon om status og prosessen videre:

Byrådet vedtok 26/1-2012 følgende;
Det varsles oppstart av reguleringsplanarbeid med formål å etablere skytebaneanlegg på følgende områder;
-          Simavika
-          Krabbåsen
-          Kattfjordeidet nordøst

 Det etableres en ny referansegruppe bestående av;
-          Representant for Glimt skytterlag
-          To representanter fra Tromsø Jeger og fiskeforening
-          Representant for Tromsø Pistolklubb
-          Representant for Søndre Ringvassøy utviklingslag
-          Representant for Nordre Kvaløya utviklingslag
-          Representant for Kattfjord utviklingslag
-          Representant for Ersfjordbotn utviklingslag
-          Representant for Ishavskysten Friluftsråd 

Status;

Vi er nå i en prosess med å hente inn mer detaljert kunnskap om de tre områdene. Kunnskap og kartlegging skal danne grunnlag for å ta en endelig beslutning om lokalisering.

-          Kulturminner (Sametinget og Troms fylkes kulturetat gjennomfører befaring i sommer)

-          Biologisk mangfold (konsulenter engasjeres for å kartlegge områdene nærmere)

-          Friluftsliv (Ishavskysten Friluftsråd kartlegger flere områder på oppdrag for fylkeskommunen, og vi er i dialog om behov for ev. supplerende undersøkelser)

-          Landskap (konsulenter engasjeres for å kartlegge områdene nærmere)

-          Risikoanalyse drikkevann/dam (konsulenter engasjeres for å avklare konsekvenser for drikkevann og damanlegg, og ev. avbøtende tiltak, i Simavika)

-          Reindrift (dialog med reindriftsforvaltningen og berørte reinbeitedistrikt er opprettet)

-          ROS (generell risiko og sårbarhetsanalyse, utføres av vår skytebanekonsulent)

-          Nærmere detaljering av skytteranlegg mht støy, sikkerhet og kostnader (utføres av vår skytebanekonsulent)

-          Nærmere detaljering av infrastruktur og kostnader forbundet med dette (utføres av vår skytebanekonsulent)

Framdrift;

Mye av kunnskapsinnhentingen forutsetter befaring i terreng – og kan derfor ikke gjennomføres før til sommeren. Videre vil de ulike konsulenter/myndigheter utarbeide rapporter og uttalelser på de ulike temaene, noe som innebærer at det ikke vil foreligge et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag før sensommer/tidlig høst. Når dette foreligger, vil det være grunnlag for å innkalle til referansegruppemøte.  

Fylkesmannen har varslet krav om konsekvensutredning for to av områdene (Kattfjord og Krabbåsen), på grunn av at tiltaket kan ha innvirkning på viktig friluftsområde. I samarbeid med Byutvikling vurderer vi det slik at dette ikke nødvendigvis gir noen forsinkelse, men forutsetter en noe annen prosess i tidligfase enn tidligere skissert. I så fall vil framdriften se omtrent slik ut;

Februar- mai 2012; Bestilling av kunnskapsinnhenting/kartlegging + varsel om oppstart/høring av forslag til planprogram

Mai-juli/august 2012; gjennomføring av befaring og kartlegging i terreng, fastsetting av planprogram

August- september/oktober 2012; rapportskriving og vurderinger, drøfting i referansegrupper og med ulike berørte parter (grunneiere, myndigheter, lag og foreninger mm)

November 2012; beslutning på endelig lokalisering basert på kartlegging/ kunnskap og drøftinger

Desember 2012- april 2013; Utarbeidelse av detaljplan, beskrivelse og bestemmelser

April 2013-august 2013; høring, merknadsvurdering og politisk behandling (vedtak) av plan i tråd med framdriften skissert i sak 74/11 i Byutviklingskomiteen 27/9 2011)

 Vennlig hilsen

 Anne Cathrine Arnesen

prosjektleder EiendomOversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn